به وقت شام

سرود «به وقت شام» / گروه سرود مصباح بیرجند

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس