لوح | توانمندی مقاومت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب، لوح «توانمندی مقاومت» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس