برنامه تلویزیونی | جهانمرد (3)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت سوم از برنامه تلویزیونی «جهانمرد» را منتشر کرد.

برنامه تلویزیونی | جهانمرد (2)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت دوم از برنامه تلویزیونی «جهانمرد» را منتشر کرد.

برنامه تلویزیونی | جهانمرد

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت اول از برنامه تلویزیونی «جهانمرد» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس