نقاشی شنی | رفیق (15)

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (15)» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس