نقاشی شنی | رفیق (20)

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنان شهید حسین امیر عبداللهیان، نقاشی شنی «رفیق» را منتشر کرد.

حسین امیرعبداللهیان

تلاش برای اتحاد و برادری میان امت‌اسلام و مردم مظلوم و آگاه منطقه؛ همان طرحی بود که حاج‌قاسم سلیمانی برای اجرای آن ۳۰‌‌سال نخوابید!

حاج‌قاسم مانند سدی محکم در برابر تروریسم بود

وزیر امور خارجه کشورمان طی یادداشتی اعلام کرد: نقش فرماندهان ایرانی نظیـر سردار سلیمـانـی، در جلوگیری از گسترش داعش در سرتاسر منطقـه و ممانعت از ارتکاب جنایات بیشتر توسط آنها، کـه به طور بالقـوّه نسل‌کشی در برابر اقلیت‌های دینی و قومی را نیز شامل می‌شد را نمی‌تـوان نادیده گـرفت.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس