نقاشی شنی | رفیق (13)

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (13)» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس