فلسطین؛ نقطه طلایی جبهه مقاومت

«حمید حسام» از شهید سلیمانی به عنوان شخصیتیی با ابعاد مختلف نام برد که عنوان «شهید القدس» عنوانی کلیدی و گویا برای پرداختن به این شخصیت است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس