لوح | خطاب به سیاسیون

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، لوح «خطاب به سیاسیون» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس