لوح | شهداء علی طریق القدس (4)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام سید رضی موسوی، لوح «شهداء علی طریق القدس» را منتشر کرد.

لوح | شهداء علی طریق القدس (3)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام سید رضی موسوی، لوح «شهداء علی طریق القدس» را منتشر کرد.

نماهنگ | تو هم باید شهید بشی

بنیاد مکتب حاج‌قاسم،به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام سید رضی موسوی، نماهنگ«تو هم باید شهید بشی» را منتشر کرد.

نقاشی شنی | رفیق (10)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت شهادت سردار پرافتخار سپاه اسلام «سیدرضی موسوی»،نقاشی شنی «رفیق» را منتشر کرد.

لوح | شهداء علی طریق القدس

مکتب حاج قاسم به مناسبت شهادت سردار پرافتخار سپاه اسلام سیدرضی موسوی، لوح «شهداء علی طریق القدس» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس