لوح | محرقة الخیام في رفح

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در  رفح، لوح «محرقة الخیام في رفح» را منتشر کرد.

شاهد تحقق استراتژی ژنرال سلیمانی هستیم

یک تحلیل‌گر اسرائیلی تاکید کرد، بعد از چهار سال از ترور ژنرال سلیمانی شاهد تحقق راهبرد او علیه اسرائیل هستیم، اسرائیل با دست خالی از رفح هم خارج خواهد شد و پیروزی اسرائیل از طریق رفح محقق نمی‌شود.

لوح | خون شده نقشهٔ رفح

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران چادرهافای آوارگان فلسطینی در رفح، لوح «خون شده نقشهٔ رفح» را منتشر کرد.

لوح | رفح در آتش ستمگران

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران چادرهافای آوارگان فلسطینی در رفح، لوح «رفح در آتش ستمگران» را منتشر کرد.

لوح | ALL EYES ON RAFAH

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح، لوح «ALL EYES ON RAFAH» را منتشر کرد.

لوح | آتش بر آشیانه‌ی مرغی نمی‌زنند

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح، لوح «آتش بر آشیانه‌ی مرغی نمی‌زنند» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس