لوح | رنگ خدا

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، لوح «رنگ خدا» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس