کاظم محمدی

میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس