کاظم محمدی

میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست.

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی