لوح | سرنوشت فلسطین

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت روز جهانی قدس، لوح « سرنوشت فلسطین» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس