«رستاخیز داعش»

کتاب «رستاخیز داعش» نوشته ویلیام مک کنتس، اثری تحلیلی پیرامون تاریخ، راهبرد و رویکرد آخرالزمانی داعش است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس