لوح | شهداء علی طریق القدس (2)

مکتب حاج قاسم، با گرامیداشت فرمانده شهید جبهه مقاومت سردار پرافتخار سپاه اسلام سیدرضی موسوی، لوح «شهداء علی طریق القدس » را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس