گزارش تصویری | غرفه مکتب حاج قاسم در دهمین روز سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران(2)

تصاویر اختصاصی غرفه «بنیاد مکتب حاج قاسم» از دهمین روز سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از 19 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

گزارش تصویری | غرفه مکتب حاج قاسم در دهمین روز سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران(1)

تصاویر اختصاصی غرفه «بنیاد مکتب حاج قاسم» از دهمین روز سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از 19 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

گزارش تصویری | غرفه مکتب حاج قاسم در نهمین روز سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران(2)

تصاویر اختصاصی غرفه «بنیاد مکتب حاج قاسم» از نهمین روز سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از 19 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

گزارش تصویری | غرفه مکتب حاج قاسم در نهمین روز سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران(1)

تصاویر اختصاصی غرفه «بنیاد مکتب حاج قاسم» از هشتمین روز سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. مصلی امام خمینی(ره)، شبستان اصلی ساعت بازدید از ۱۰ تا ۲۰ نمایشگاه از 19 لغایت 29 اردیبهشت‌ماه برپا خواهد بود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس