مظلوم مثل امیرالمومنین (ع)

شهید سلیمانی: اجازه نخواهیم داد خاک کشور ما با خون فرزندان این ملت به سادگی توسط یک گروه تروریستی بر زمین ریخته شود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس