شبیخون فرهنگی

شهید حاج قاسم سلیمانی: این کلمه “شبیخون فرهنگی” مثل یک “داد” است، “فریاد” است…

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس