شرط فرماندهی

شهید حاج قاسم سلیمانی: [در جنگ] شرط اداره و فرماندهی سن نبود، شرط اداره و فرماندهی تحصیلات نبود، شرط اداره و فرماندهی رتبه نبود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس