نقاشی شنی | رفیق (20)

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنان شهید حسین امیر عبداللهیان، نقاشی شنی «رفیق» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس