شهدا، تعلقاتشان متعالی و الهی بود

شهید حاج قاسم سلیمانی: اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حُبّ به خدا، همه‌ی این وجود تهی می‌شود از موضوعات دیگر، لذا کارخانه‌ی او، زندگی او، دنیای او، متعلقات او تحت تاثیر این تعلق قرار می‌گیرند و او را بیقرار می‌کنند و به‌سمت خود می‌کشانند.

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی