لوح | دفاع از فلسطین

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی، لوح «دفاع از فلسطین» را منتشر کرد.

لوح | مسیر قدس

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی، لوح «مسیر قدس» را منتشر کرد.

لوح | چشمان بیدار

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی، لوح «چشمان بیدار» را منتشر کرد.

لوح | وعده صادق (5)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس وعده صادق تنبیه رژیم غاصب اسرائیل، لوح «وعده صادق» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس