شهید باصفا

رهبر معظم انقلاب: [شهید سلیمانی] باصفا بود، آدم صادقی بود، روراست بود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس