شهید عماد مغنیه و عملیات ویژه

شهید حاج قاسم سلیمانی معتقد بود شهید عماد مغنیه؛ نمونه یک سردار به معنای واقعی بود، [ شهید عماد مغنیه] شبیه‌ترین صفات را در صحنه جنگ به مالک اشتر داشت.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس