لوح | حمایت از جنایت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس نسل کشی در غزه با حمایت و مدیریت مستقیم شیطان بزرگ، لوح «حمایت از جنایت» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس