معاون اجرایی رئیس‌جمهور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت

صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از این غرفه بازدید کرد و در جریان متن و تعداد کتاب‌های موجود قرار گرفت.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس