برنامه تلویزیونی | راز شهادت (5)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت پنجم از برنامه تلویزیونی «راز شهادت» را منتشر کرد.

برنامه تلویزیونی | راز شهادت (4)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت چهارم از برنامه تلویزیونی «راز شهادت» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس