فرصت در بحران

شهید حاج قاسم سلیمانی: من با تجربه این را می‌گویم که میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست. اما شرط آن این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم. ما حتما از این سختی عبور می‌کنیم.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس