قهرمان منطقه

رهبر معظم انقلاب: شهید سلیمانی صرفاً قهرمان ملی نبود. قهرمان منطقه بود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس