سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس الهام بخش سازندگی و حاکمیت ملی در عراق هستند

شیخ قیس خزعلی دبیرکل جنبش “عصائب اهل الحق” طی سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس فرماندهان جبهه مقاومت گفت که سرداران شهید مقاومت، الهام بخش ما در کسب اقتدار، ساختن عراق و تحقق حاکمیت ملی هستند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس