شهیدسلیمانی نمونه فردی عمل گرا و همگرا بود

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور فرصت سوزی‌ها را نتیجه واگرایی دانست و گفت: شهید سلیمانی نمونه عینی یک فرد عمل گرا و همگرا بود و از تمامی فرصت‌ها برای خدمت به اسلام استفاده می‌کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس