کلیپ‌نوشت | مدیریت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، کلیپ نوشت «مدیریت» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس