مدیر خادم است

شهید حاج قاسم سلیمانی: مدیر اثرش یک اثر جمعی است. مدیر رهبر یک جامعه است. استاندار شخص عادی نیست، امام جمعه محترم شخص عادی نیست. فرماندار شخص عادی نیست. فرمانده سپاه شخص عادی نیست. هر مسئولیتی، فرمانده نیروی انتظامی شخص عادی نیست، اینها بر جامعه اثر دارند…  

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس