فاطمه صدرزاده

حاج قاسم برای فرزندان شهدا مثل پدر بود.بعد از حاج قاسم تنها تکیه‌گاه و دلخوشی ما حضرت آقا هستند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس