مقابله با بیگانگان

شهید حاج قاسم سلیمانی: اگر کسی دشمن را خوب نشناسد و بعضی وقت‌ها دشمن را به جای دوست و دوست را به جای دشمن بگیرد، این خطای استراتژیکی است که در مسیر ملت انحراف ایجاد خواهد کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس