پرتره| شهید القدس (6)

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، پرتره «شهید القدس» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس