«نطق سلیمان»

کتاب «نطق سلیمان» مجموعه سخنرانی‌های دسته‌بندی شده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس