نماهنگ | شهید القدس

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت روز جهانی قدس، نماهنگ «شهید القدس» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس