اسرائیل در محاصره موشک‌های حاج قاسم است

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله معتقد است دوران رهبران تاریخی اسرائیل پایان‌یافته است و رهبران فعلی آن کوچک و فاسدند. محور مقاومت است که اسرائیل را بنابر اذعان خود این رژیم با موشک‌های حاج قاسم سلیمانی محاصره می‌کند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس