مرتضی آقایی

ذکاوت این است که بین دنیا و آخرت ابدی بـتوانم برنده‌ی آخرت ابدی بشوم.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس