برنامه تلویزیونی | راز شهادت (2)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت دوم از برنامه تلویزیونی «راز شهادت» را منتشر کرد.

برنامه تلویزیونی | جهانمرد

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت اول از برنامه تلویزیونی «جهانمرد» را منتشر کرد.

محسن قاجاریان

سلاح به دست گرفتم برای آن زن هراسان و آن طفل وحشت‌زدۀ بی‌پناه و برای مقابله با آدم‌کُشان

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس