«عقل سرخ»

کتاب «عقل سرخ»، یادنامه‌ علوم اجتماعی ایران برای حاج قاسم سلیمانی و جهان پس از شهادتش را شامل می شود.

«عقل سرخ»

کتاب «عقل سرخ»، یادنامه‌ علوم اجتماعی ایران برای حاج قاسم سلیمانی و جهان پس از شهادتش را شامل می شود.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس