لوح | پشیمان خواهیم کرد

مکتب حاج قاسم براساس حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، لوح «پشیمان خواهیم کرد» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس