حاج قاسم شهید شاخص جبهه مقاومت است

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از شهید سلیمانی به عنوان یکی از شهدای شاخص جبهه مقاومت نام برد که نقش مهمی در سازمان‌دهی نیروهای مقاومت ایفا کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس