نماهنگ | فتح قدس

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت روز جهانی قدس، نماهنگ «فتح قدس» را منتشر کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس