مثل پدر (4)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم قسمت چهارم از ویژه‌ برنامه تلویزیونی «مثل پدر» را منتشر کرد.

مثل پدر (3)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم قسمت سوم از ویژه‌ برنامه تلویزیونی «مثل پدر» را منتشر کرد.

مثل پدر (2)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم قسمت دوم از ویژه‌ برنامه تلویزیونی «مثل پدر» را منتشر کرد.

مثل پدر (1)

بنیاد مکتب حاج‌قاسم قسمت اول از ویژه‌ برنامه تلویزیونی «مثل پدر» را منتشر کرد.

زینب حیدری

صمیمیت بین حاج قاسم و فرزندان شهدا پدرانه بود. او با همه فرق می‌کرد. مثل حاج قاسم، هیچ‌جا پیدا نمی‌کنم.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس