تصویر دست‌نوشته‌ها بر سندیت کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» افزود

علاقه به شخصیت حاج قاسم سلیمانی، بی‌شک مهم‌ترین علت اقبال عمومی به تنها کتابی است که به قلم آن بزرگوار منتشر شده. اما باید عواملی مثل زیبایی در تدوین و انتشار کتاب،‌ قیمت مناسب، توزیع فراگیر و تبلیغات گسترده را هم به آن عامل اصلی اضافه کرد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس